Généralité

Một1 Võ sinhPratiquant
Hai2 Võ đườngDojo
Ba3 Võ phụcTenue de pratique
Bốn4 Âm DươngYin Yang
Năm5 PhảiDroite
Sáu6 TráiGauche
Bảy7 TrướcDevant
Tám8 SauDerrière
Chín9   
Mười10 Căn bản Techniques de bases
Mười một11 TấnPositions
Mười hai12 Khoá gỡ Techniques de clées
Mười ba13 Phản đònContre-attaques
Mười bốn14 VậtLutte Vietnamienne
Mười lăm15 Chiến Lược Stratégie de combat
Mười sáu16 QuyềnCombat imaginaire
Mười bảy17 Song Luyện Enchaînement à deux
Mười tám18 Lân LônChutes et roulades
Mười chín19 Đòn ChânCiseaux volants
Hai mươi20   

Căn bản

ĐấmCoups de poing ĐáCoup de pied
Đấm ThẳngDirect Đá HấtHâche
Đấm MócCrochets Đá ThẳngDirect
Đấm LaoJavelot Đá CạnhGifle
Đấm MúcUppercuts Đá ĐạpLatéral
Đấm BậtRebondissant Đá Đạp SauLatéral retourné
Gạt Parades Đá TạtCirculaire
ChémTranchant de la main Đá QuétFauchage
ChỏCoups de coude Đá Móc TrướcCrocheté de face
Gối Coups de genou Đá Móc SauCrocheté retourné
XỉaPique Đá Bay Thẳng Direct sauté
DaoCouteau Đá Bay Tạt Circulaire sauté
KiếmSabre Đá Bay  Đạp Latéral sauté
CônBaton Nhảy Đạp Sau Latéral retourné sauté
Mã TấuMachette Nhảy Móc SauCrocheté retourné sauté
Mộc BànRègle de tailleur   
Đại ĐaoHallebarde   

Tấn

Lập TấnPosition deboutĐộc Hành Thiên Lý TấnPosition de garde sur une jambe
Liên Hoa TấnJambes semi-fléchiesHổ TấnPosition du tigre
Trung Bình TấnPosition du cavalierXà Tấn  (Một/Hai)Position du serpent (1/2)
Đinh TấnPosition de la poutreTọa TấnPosition assise sur une jambe
Chảo Mã TấnPosition du sabot de chevalDương Cung TấnPosition de l’archet
Quỳ TấnUn genou au sol